top of page
Çekilemeyen Bir Filmin Hikâyesi Medine Müdafaası

 The Story of a Movie That Didn't Get Made "Defense of Medina"

In this project, it was aimed to film the defense of Medina as Ottoman soil by Ghazi Omar Fahreddin Pasha, who was appointed as the commander of the Hejaz Kuvve-i Seferiyyesi on July 15, 1916, until January 13, 1919, despite the surrender of the Ottoman Empire after the signing of the Armistice of Mudros on October 31, 1918.

 

In this study, before the presentation of the treatment (pre-script) written by Metin Erksan and Mustafa Kutlu in the spring and summer of 1973, following the information shared on Metin Erksan's world of thought and cinema, periodical information and original visuals from the 1900s on Fahreddin Pasha, the Hejaz region and the railway were included in order to understand and imagine the climate of the period more easily.

 

Following this information and visuals, the processes of the Medina Defense film work; In addition to the information conveyed by Ezel Erverdi in his books, face-to-face interviews with him, and the visuals that have been meticulously preserved in his archive for years are presented to the reader by including information obtained from other sources.

Çekilemeyen Bir Filmin Hikâyesi Medine Müdafaası

  • Bu projede, 15 Temmuz 1916’da Hicaz Kuvve-i Seferiyyesi kumandanlığına tayin edilen Gazi Ömer Fahreddin Paşa’nın, Osmanlı Devleti’nin 31 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra teslim olmasına rağmen 13 Ocak 1919’a kadar Medine’yi Osmanlı toprağı olarak savunmasının film olarak çekilmesi amaçlanmıştır.

    Hazırlanan bu çalışmada, 1973 yılı bahar ve yaz aylarında Metin Erksan ve Mustafa Kutlu tarafından bizzat yazılan tretmanın (ön senaryonun) sunulmasından önce, Metin Erksan’ın düşünce ve sinema dünyası üzerine paylaşılan bilgilerin akabinde senaryoda bahsedilen, dönemin iklimini daha rahat anlayabilme ve tahayyül edebilme adına 1900’lü senelerden Fahreddin Paşa, Hicaz bölgesi ve demiryolu adına dönemsel bilgilere ve orijinal görsellere yer verilmiştir.

    Bu bilgiler ve görseller akabinde, Medine Müdafaası film çalışmasının süreçleri; Ezel Erverdi’nin kitaplarında aktardığı bilgilerin yanı sıra kendisi ile yapılan yüz yüze görüşmeler ve arşivinde yıllardır titizlikle muhafaza edilen görseller eşliğinde diğer kaynaklardan edinilen bilgilere de yer verilerek okuyucuya sunulmaktadır.

bottom of page